پلن مورد نظر را انتخاب نمایید.

تضمین برگشت هزینه تا 30 روز در صورت نارضایتی با دلیل موجه طبق قوانین.

وی پی اس 1024 مگابایت - تحویل آنی 5 موجود است

پهنای باند نامحدود (مصرف منصفانه) بر روی پورت 2Gbps

 • Dual Intel XEON X-5675 پردازنده
 • 20GB هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • تحویل آنی تحویل سرویس
وی پی اس 1536 مگابایت - تحویل آنی 19 موجود است

پهنای باند نامحدود (مصرف منصفانه) بر روی پورت 2Gbps

 • Dual Intel XEON X-5675 پردازنده
 • 25GB هارد
 • 1536 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • تحویل آنی تحویل سرویس
وی پی اس 2048 مگابایت - تحویل آنی 25 موجود است

پهنای باند نامحدود (مصرف منصفانه) بر روی پورت 2Gbps

 • Dual Intel XEON X-5675 پردازنده
 • 30GB هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • تحویل آنی تحویل سرویس
وی پی اس 3072 مگابایت - تحویل آنی 15 موجود است

پهنای باند نامحدود (مصرف منصفانه) بر روی پورت 2Gbps

 • Dual Intel XEON X-5675 پردازنده
 • 40GB هارد
 • 3072 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • تحویل آنی تحویل سرویس
وی پی اس 4096 مگابایت - تحویل آنی 10 موجود است

پهنای باند نامحدود (مصرف منصفانه) بر روی پورت 2Gbps

 • Dual Intel XEON X-5675 پردازنده
 • 50GB هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • تحویل آنی تحویل سرویس
وی پی اس 6144 مگابایت - تحویل آنی 18 موجود است

پهنای باند نامحدود (مصرف منصفانه) بر روی پورت 2Gbps

 • Dual Intel XEON X-5675 پردازنده
 • 75GB هارد
 • 6144 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • تحویل آنی تحویل سرویس
وی پی اس 8192 مگابایت - تحویل آنی 19 موجود است

پهنای باند نامحدود (مصرف منصفانه) بر روی پورت 2Gbps

 • Dual Intel XEON X-5675 پردازنده
 • 100GB هارد
 • 8192 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • تحویل آنی تحویل سرویس