لایسنس سی پنل

لایسنس سی پنل سرور مجازی-cPanel/WHM VPS Optimized

cPanel/WHM VPS Optimized
با خرید این محصول مجوز استفاده از سی پنل را بر روی سرور مجازی
بدست خواهید آورد ، همچنین به شما اجازه داده خواهد شد برای
مدیریت هاست و کاربران و نمایندگان شما از طریق یک رابطه امن.
سی پنل برای مدیریت هاست شما طراحی شده تا بتوانید کاربران
را اضافه و حذف کنید.مدیریت ایمیل ها و MySQL و حتی پشتیبانی
مسائل فنی را داشته باشید.

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی-cPanel/WHM Plus

cPanel/WHM Plus
با خرید این محصول مجوز استفاده از سی پنل را بر روی سرور اختصاصی
بدست خواهید آورد ، همچنین به شما اجازه داده خواهد شد برای
مدیریت هاست و کاربران و نمایندگان شما از طریق یک رابطه امن.
سی پنل برای مدیریت هاست شما طراحی شده تا بتوانید کاربران
را اضافه و حذف کنید.مدیریت ایمیل ها و MySQL و حتی پشتیبانی
مسائل فنی را داشته باشید.