فروش ویژه سرور اختصاصی از کشور آلمان (Hetzner)

Dedicated Server EX41 سرور اختصاصی 5 Доступно

Intel® Core™ i7-6700
32GB DDR4 RAM
2x4 TB
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79,00 Setup
646,300 تومان
ежемесячно
1,086,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server EX41-SSD سرور اختصاصی 1 Доступно

Intel® Core™ i7-6700
32GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79.00 Setup
646,300 تومان
ежемесячно
1,086,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server EX41S سرور اختصاصی 4 Доступно

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 2 TB SATA
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79.00 Setup
646,300 تومان
ежемесячно
1,086,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server EX41S-SSD سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 250 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79.00 Setup
646,300 تومان
ежемесячно
1,086,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server EX51 سرور اختصاصی 5 Доступно

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 4 TB SATA
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 99.00 Setup
811,300 تومان
ежемесячно
1,361,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server EX51-SSD سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 99.00 Setup
811,300 تومان
ежемесячно
1,361,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server EX51-SSD-GPU سرور اختصاصی 5 Доступно

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
GeForce® GTX 1080
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 0.00 Setup
Dedicated Server EX61 سرور اختصاصی 4 Доступно

Intel® Core™ i7-8700
64GB DDR4 RAM
2x 6 TB SATA
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
976,300 تومان
ежемесячно
1,636,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server EX61-NVMe سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Core™ i7-8700
64GB DDR4 RAM
2x 512 GB NVMe
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
976,300 تومان
ежемесячно
1,636,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server AX60-SSD سرور اختصاصی 5 Доступно

AMD Ryzen 7 1700X
64GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
976,300 تومان
ежемесячно
1,636,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server AX160-NVMe سرور اختصاصی 5 Доступно

AMD EPYC 7401P
128GB DDR4 RAM
2x 960 GB NVMe
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 169.00 Setup
2,791,300 تومان
ежемесячно
2,323,800 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server AX160-SSD سرور اختصاصی 5 Доступно

AMD EPYC 7401P
128GB DDR4 RAM
2x 1.92 TB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 179.00 Setup
2,956,300 تومان
ежемесячно
2,461,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server PX61 سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Xeon® E3-1275 v5
64GB DDR4 ECC RAM
2x 4 TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
976,300 تومان
ежемесячно
1,636,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server PX61-SSD سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Xeon® E3-1275 v5
64GB DDR4 ECC RAM
2x 480 GB SSD
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
976,300 تومان
ежемесячно
1,636,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server PX61-NVMe سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Xeon® E3-1275 v5
64GB ECC RAM
2x 512 GB NVMe
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
976,300 تومان
ежемесячно
1,636,300 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server SX61 سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Core™ i7-3770
32GB DDR3
4x 6TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 69.00 Setup
1,141,300 تومان
ежемесячно
948,800 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server SX132 سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Xeon® E5-1650 v3
128GB DDR4 ECC RAM
10x 10 TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 169.00 Setup
2,791,300 تومان
ежемесячно
2,323,800 Стоимость установки
Заказать
Dedicated Server SX292 سرور اختصاصی 2 Доступно

Intel® Xeon® E5-1650 v3
256GB DDR4 ECC RAM
15x 10 TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 269.00 Setup
4,441,300 تومان
ежемесячно
3,698,800 Стоимость установки
Заказать