فروش ویژه سرور اختصاصی از کشور آلمان (Hetzner)

Dedicated Server EX41 سرور اختصاصی 5 موجود است

Once Setup 403,000 toman
Intel® Core™ i7-6700
32 GB DDR3 RAM
2 x 4 TB SATA
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX41-SSD سرور اختصاصی 1 موجود است

Once Setup 403,000 toman
Intel® Core™ i7-6700
32 GB DDR3 RAM
2 x 500 GB SSD
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX41S سرور اختصاصی 4 موجود است

Once Setup 403,000 toman
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR3 RAM
2 x 2 TB SATA
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX41S-SSD سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 403,000 toman
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR3 RAM
2 x 250 GB SSD
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX51 سرور اختصاصی 5 موجود است

Once Setup 505,000 toman
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR3 RAM
2 x 4 TB SATA
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX51-SSD سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 505,000 toman
Intel® Core™ i7-6700
64 GB DDR3 RAM
2 x 500 GB SSD
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX40 سرور اختصاصی 5 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel® Core™ i7-4770
32 GB DDR3 RAM
2 x 2 TB SATA
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX40-SSD سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel® Core™ i7-4770
32 GB DDR3 RAM
2 x 240 GB SSD
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server EX40-Hybrid سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 305,000 toman
Intel® Core™ i7-4770
32 GB ECC RAM
HDD2 x 2 TB SATA
SSD2 x 240 GB SATA
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server PX61 سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 610,000 toman
Intel® Xeon® E3-1275 v5
64 GB DDR4 ECC RAM
2 x 4 TB SATA
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server PX61-SSD سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 610,000 toman
Intel® Xeon® E3-1275 v5
64 GB DDR4 ECC RAM
2 x 240 GB SSD
200 Mbit/s 30 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server PX91 سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 470,000 toman
Intel® Xeon® E5-1650 v3
64 GB ECC RAM
2 x 2 TB SATA
200 Mbit/s 50 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server PX91-SSD سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 470,000 toman
Intel® Xeon® E5-1650 v3
64 GB ECC RAM
2 x 240 GB SSD
200 Mbit/s 50 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated Server PX121 سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 600,000 toman
Intel® Xeon® E5-1650 v3
128 GB ECC RAM
2 x 4 TB SATA
200 Mbit/s 50 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Dedicated PX121-SSD سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 600,000 toman
Intel® Xeon® E5-1650 v3
128 GB ECC RAM
2 x 480 GB SSD
200 Mbit/s 50 TB
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.