ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
162,000 تومان
1 سال
162,000 تومان
1 سال
162,000 تومان
1 سال
.net
73,000 تومان
1 سال
87,000 تومان
1 سال
87,000 تومان
1 سال
.org
64,730 تومان
1 سال
64,730 تومان
1 سال
64,730 تومان
1 سال
.info
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.biz
55,800 تومان
1 سال
55,800 تومان
1 سال
55,800 تومان
1 سال
.us
42,500 تومان
1 سال
42,500 تومان
1 سال
42,500 تومان
1 سال
.name
61,100 تومان
1 سال
61,100 تومان
1 سال
61,100 تومان
1 سال
.mobi
75,640 تومان
1 سال
75,640 تومان
1 سال
75,640 تومان
1 سال
.tel
43,250 تومان
1 سال
43,250 تومان
1 سال
43,250 تومان
1 سال
.pro
44,900 تومان
1 سال
44,900 تومان
1 سال
44,900 تومان
1 سال
.asia
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.in
76,000 تومان
1 سال
76,000 تومان
1 سال
76,000 تومان
1 سال
.tw
103,480 تومان
1 سال
103,480 تومان
1 سال
103,480 تومان
1 سال
.mn
202,700 تومان
1 سال
202,700 تومان
1 سال
202,700 تومان
1 سال
.co.in
30,740 تومان
1 سال
30,740 تومان
1 سال
30,740 تومان
1 سال
.firm.in
22,130 تومان
1 سال
22,130 تومان
1 سال
22,130 تومان
1 سال
.gen.in
22,130 تومان
1 سال
22,130 تومان
1 سال
22,130 تومان
1 سال
.ind.in
22,130 تومان
1 سال
22,130 تومان
1 سال
22,130 تومان
1 سال
.net.in
24,400 تومان
1 سال
24,400 تومان
1 سال
24,400 تومان
1 سال
.org.in
24,400 تومان
1 سال
24,400 تومان
1 سال
24,400 تومان
1 سال
.com.tw
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
.ebiz.tw
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
.idv.tw
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
.club.tw
87,820 تومان
1 سال
87,820 تومان
1 سال
87,820 تومان
1 سال
.game.tw
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
.org.tw
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
83,850 تومان
1 سال
.es
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.com.es
25,100 تومان
1 سال
25,100 تومان
1 سال
25,100 تومان
1 سال
.nom.es
25,100 تومان
1 سال
25,100 تومان
1 سال
25,100 تومان
1 سال
.org.es
25,100 تومان
1 سال
25,100 تومان
1 سال
25,100 تومان
1 سال
.eu
49,520 تومان
1 سال
49,520 تومان
1 سال
49,520 تومان
1 سال
.fr
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
635,000 تومان
1 سال
635,000 تومان
1 سال
.co.gg
519,500 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
.net.gg
522,800 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
.org.gg
519,830 تومان
1 سال
259,080 تومان
1 سال
259,080 تومان
1 سال
.it
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.me
129,600 تومان
1 سال
129,600 تومان
1 سال
129,600 تومان
1 سال
.ru
59,100 تومان
1 سال
59,100 تومان
1 سال
59,100 تومان
1 سال
.se
70,700 تومان
1 سال
70,700 تومان
1 سال
70,700 تومان
1 سال
.ae
277,900 تومان
1 سال
277,900 تومان
1 سال
277,900 تومان
1 سال
.am
244,900 تومان
1 سال
244,900 تومان
1 سال
244,900 تومان
1 سال
.at
71,300 تومان
1 سال
71,300 تومان
1 سال
71,300 تومان
1 سال
.be
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.bz
152,500 تومان
1 سال
152,500 تومان
1 سال
152,500 تومان
1 سال
.ca
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
.cc
74,125 تومان
1 سال
74,125 تومان
1 سال
74,125 تومان
1 سال
.ch
59,750 تومان
1 سال
59,750 تومان
1 سال
59,750 تومان
1 سال
.cn
44,900 تومان
1 سال
44,900 تومان
1 سال
44,900 تومان
1 سال
.co
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.co.at
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.co.je
549,200 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
.co.nz
166,400 تومان
1 سال
166,400 تومان
1 سال
166,400 تومان
1 سال
.co.uk
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
.com.au
200,200 تومان
1 سال
200,200 تومان
1 سال
200,200 تومان
1 سال
.com.co
44,240 تومان
1 سال
44,240 تومان
1 سال
44,240 تومان
1 سال
.coop
446,900 تومان
1 سال
446,900 تومان
1 سال
446,900 تومان
1 سال
.de
53,480 تومان
1 سال
7,610 تومان
1 سال
53,480 تومان
1 سال
.dk
50,190 تومان
1 سال
50,190 تومان
1 سال
50,190 تومان
1 سال
.fm
247,250 تومان
1 سال
247,250 تومان
1 سال
247,250 تومان
1 سال
.je
664,700 تومان
1 سال
664,700 تومان
1 سال
664,700 تومان
1 سال
.li
59,760 تومان
1 سال
59,760 تومان
1 سال
59,760 تومان
1 سال
.ltd.uk
46,230 تومان
1 سال
46,230 تومان
1 سال
46,230 تومان
1 سال
.me.uk
46,230 تومان
1 سال
46,230 تومان
1 سال
46,230 تومان
1 سال
.net.au
200,200 تومان
1 سال
200,200 تومان
1 سال
200,200 تومان
1 سال
.net.co
45,900 تومان
1 سال
45,900 تومان
1 سال
45,900 تومان
1 سال
.net.je
549,200 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
265,400 تومان
1 سال
.net.nz
161,730 تومان
1 سال
161,730 تومان
1 سال
161,730 تومان
1 سال
.net.uk
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
.nl
48,200 تومان
1 سال
6,950 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.nom.co
44,240 تومان
1 سال
44,240 تومان
1 سال
44,240 تومان
1 سال
.nu
80,220 تومان
1 سال
80,220 تومان
1 سال
80,220 تومان
1 سال
.or.at
69,330 تومان
1 سال
69,330 تومان
1 سال
69,330 تومان
1 سال
.org.je
549,200 تومان
1 سال
264,080 تومان
1 سال
264,080 تومان
1 سال
.org.nz
161,730 تومان
1 سال
161,730 تومان
1 سال
161,730 تومان
1 سال
.org.uk
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
.plc.uk
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
45,230 تومان
1 سال
.pm
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.pw
11,900 تومان
1 سال
28,730 تومان
1 سال
28,730 تومان
1 سال
.re
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.sld
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.sx
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
.tf
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.to
397,400 تومان
1 سال
232,400 تومان
1 سال
232,400 تومان
1 سال
.tv
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
.wf
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
48,200 تومان
1 سال
.ws
110,590 تومان
1 سال
144,910 تومان
1 سال
144,910 تومان
1 سال
.xxx
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
.yt
49,200 تومان
1 سال
49,200 تومان
1 سال
49,200 تومان
1 سال
.xyz hot!
26,000 تومان
1 سال
71,500 تومان
1 سال
71,500 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains